Lisää ja edullisempia opiskelija-asuntoja

Suomenmaa

Opis­ke­li­joi­den asun­to­pu­la on jat­ku­nut pit­kään. Vain noin kol­man­nek­sel­le opis­ke­li­jois­ta on tar­jol­la koh­tuu­hin­tai­nen opis­ke­li­ja-asun­to. Pa­hin ti­lan­ne on kas­vu­kes­kuk­sis­sa.

Opis­ke­li­ja-asun­to­ja tar­vi­taan li­sää. Sa­mal­la kun en­tis­tä use­am­pi opis­ke­li­ja pää­see eri­tyi­ses­ti hei­dän tar­pei­siin­sa ra­ken­net­tuun asun­toon, hel­pot­tuu ylei­nen pai­ne vuok­ra-asun­to­mark­ki­noil­la.

Juha Si­pi­län hal­li­tus on pur­ka­nut ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vää by­rok­ra­ti­aa. Ta­voit­teem­me on alen­taa ra­ken­ta­mi­sen kus­tan­nuk­sia laa­dus­ta tin­ki­mät­tä. Li­säk­si eri­tyi­ses­ti opis­ke­li­ja-asun­toi­hin olem­me koh­dis­ta­neet kak­si sel­väs­ti kus­tan­nuk­sia las­ke­vaa toi­mea: es­teet­tö­myyt­tä vaa­di­taan vain 5 pro­sen­til­ta asun­nois­ta ja mi­ni­mi­ko­ko voi ol­la 16 ne­li­ö­met­riä ylei­sen 20 ne­li­ön si­jaan.

Es­teet­tö­myys on ylei­ses­ti tär­keä ta­voi­te asu­mi­ses­sa. Kos­ka opis­ke­li­ja-asun­non tar­ve on yleen­sä vain joi­ta­kin vuo­sia kes­tä­vä, ei ole pe­rus­tel­tua, et­tä kaik­kien asun­to­jen oli­si ol­ta­va es­teet­tö­miä. Riit­tää, kun kai­kil­le es­teet­tö­myyt­tä tar­vit­se­vil­le nii­tä on tar­jol­la.

Vuon­na 2018 opis­ke­li­ja-asun­non mi­ni­mi­ko­ko las­kee 16 ne­li­öön. Opis­ke­li­ja-asun­to­koh­teis­sa on vas­taa­vas­ti tar­jol­la enem­män yh­tei­siä ti­lo­ja opis­ke­li­joi­den yh­tei­seen toi­min­taan.

Yh­des­sä nämä kak­si muu­tos­ta alen­ta­vat mer­kit­tä­väs­ti asun­to­koh­tai­sia ra­ken­ta­mis­kus­tan­nuk­sia. Opis­ke­li­ja-asun­nois­sa tämä nä­kyy suo­raan vuok­ra­lai­sen hyö­ty­nä, kos­ka val­ti­on tu­ke­mis­sa koh­teis­sa vuok­rat ovat sää­del­ty­jä ja mää­räy­ty­vät kus­tan­nus­ten pe­rus­teel­la.

Vuo­si sit­ten opis­ke­li­jat pää­si­vät ylei­sen asu­mis­tu­en pii­riin. Val­ta­o­sal­la opis­ke­li­jois­ta tuki pa­ra­ni. Per­heel­li­sil­lä opis­ke­li­joil­la tuki voi hei­ken­tyä. Hei­dän ti­lan­net­taan hel­po­tam­me nyt opin­to­tu­en huol­ta­ja­ko­ro­tuk­sel­la, lap­si­li­sän yk­sin­huol­ta­ja­ko­ro­tuk­sel­la sekä pie­ni­tu­loi­sim­pien mak­sut­to­mal­la las­ten päi­vä­hoi­dol­la.

Tu­em­me eri­tyis­ryh­mil­le koh­dis­te­tul­la in­ves­toin­ti­a­vus­tuk­sel­la opis­ke­li­ja-asun­to­jen tuo­tan­toa. Val­ti­on asun­to­ra­has­tos­ta myön­net­tä­vä tu­ki­pot­ti on ol­lut edel­lis­tä hal­li­tus­kaut­ta sel­väs­ti kor­ke­am­pi. Tuki on 10 pro­sent­tia kus­tan­nuk­sis­ta. Sen li­säk­si lop­pu­kus­tan­nuk­set voi­daan kat­taa val­ti­on ta­kaa­mal­la kor­ko­tu­ki­lai­nal­la.

Opis­ke­li­ja-asun­to­jen tuo­tan­non no­peut­ta­mi­sek­si siir­ryim­me syk­syl­lä jat­ku­vaan haku- ja myön­tö­me­net­te­lyyn. Ai­em­min vuo­den ha­ke­muk­set ka­sat­tiin yh­teen ja pää­tet­tiin ker­ral­la, jot­ta ha­ki­jat oli­si­vat yh­den­ver­tai­ses­sa ase­mas­sa. Tämä hi­das­ti tuo­tan­toa. Nyt tu­ki­pää­tök­siä voi­daan teh­dä sitä mu­kaa, kun ha­ke­muk­sia tu­lee.

Toi­ve jat­ku­vas­ta haku- ja pää­tös­me­net­te­lys­tä tuli alan toi­mi­joil­ta. Se on esi­merk­ki he­del­mää tuot­ta­vas­ta hy­väs­tä vuo­ro­pu­he­lus­ta. Tätä vuo­ro­pu­he­lua olen ha­lun­nut vah­vis­taa kut­su­mal­la kool­le pit­kään toi­vo­tun Opis­ke­li­ja-asu­mi­sen foo­ru­min.

Vuo­ro­pu­he­lun seu­rauk­se­na käyn­nis­tin myös opis­ke­li­ja-asun­to­jen tuo­tan­to­tar­ve­sel­vi­tyk­sen. Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riö ja ope­tus­mi­nis­te­riö te­ke­vät sen yh­des­sä. Sii­nä ar­vi­oi­daan opis­ke­li­ja­mää­rien ke­hi­tys­tä, asun­to­kan­nan muu­tos- ja kor­jaus­tar­pei­ta sekä opis­ke­li­ja-asun­to­jen uu­dis­tuo­tan­non tar­pei­ta. Sel­vi­tys teh­dään tie­tys­ti yh­des­sä opis­ke­li­ja-asun­to­yh­tei­sö­jen kans­sa. Se val­mis­tuu en­si vuon­na ja an­taa suun­ta­vii­vat opis­ke­li­joi­den asu­mi­sen ke­hi­tys­tar­peil­le tu­le­vai­suu­des­sa.

Pää­suun­ta on kui­ten­kin jo sel­vä: tar­vit­sem­me edel­leen li­sää ja edul­li­sem­pia ko­te­ja opis­ke­li­joil­le.

Jaa juttu SoMessa: